Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οποιοσδήποτε επισκέπτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.eyewearco.gr μπορεί να περιηγηθεί χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία.

Από τη στιγμή όμως που ο ενδιαφερόμενος προβεί σε εγγραφή ως μέλος με σκοπό την αγορά προϊόντων μέσω του eshop, η ΕΤΑΙΡΙΑ EYEWEARCO αναλαμβάνει την συλλογή προσωπικών δεδομένων βάσει των ισχυόντων ευρωπαϊκών νομοθετημάτων και οδηγιών, τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών, για την εύρυθμη επικοινωνία με τον πελάτη, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και άλλες δράσεις που σχετίζονται με την λειτουργία του eshop.

Επίσης, σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες του παρόντος eshop, διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν, να ενημερώνουν ή/και να διορθώνουν τα προσωπικά δεδομένα τους (άμεσα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ή έμμεσα μέσω επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΙΑ ή/και να απορρίψουν κατ’ επιλογή τους, την όποια ενημερωτική ή προωθητική πράξη λάβουν από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ).

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται από την EYEWEARCO και διαχειρίζονται μόνον για χρήση από τα φυσικά πρόσωπα (διοίκηση και προσωπικό) που απαρτίζουν την ΕΤΑΙΡΙΑ και απαγορεύεται ρητώς να διατεθούν σε τρίτους και για οποιονδήποτε λόγο. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους.


Εγγραφή Μέλους

Η εγγραφή μέλους είναι μία πρωταρχική & εύκολα υλοποιήσιμη διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσω της συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων του εκάστοτε ενδιαφερόμενου χρήστη σε πεδίο στο άνω μέρος του eshop. Ακριβώς δίπλα και εκατέρωθεν του πεδίου εγγραφής υφίστανται τα πεδίο “o λογαριασμός μου” και το πεδίο “σύνδεση”.

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας από το ενδιαφερόμενο μέλος, κάποιο στέλεχος πωλήσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ λειτουργεί επικουρικά για την επιτυχή ολοκλήρωση εγγραφής του.

Το εγγραμμένο μέλος αυτομάτως καταχωρείται στην λίστα των αποδεκτών του τακτικού ενημερωτικού σημειώματος (newsletter), για το οποίο αν δεν επιθυμεί την συνέχεια παραλαβής του στη δηλούμενη διεύθυνση, δύναται να απορρίψει είτε ηλεκτρονικώς, είτε ενημερώνοντας τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς την ΕΤΑΙΡΙΑ.

Τέλος, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης κάποιου εγγεγραμμένου μέλους, χωρίς την υποχρέωση παροχής επιπλέον εξηγήσεων προς τούτο.

Ασφάλεια

Η περιήγηση στο www.eyewearco.gr είναι ασφαλής και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την εύρυθμη λειτουργία της συσκευής του χρήστη μέσω της οποίας γίνεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, όσο και να βλάψει την αξιοπιστία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ομοίως, η ΕΤΑΙΡΙΑ και ο διαδικτυακός της τόπος www.eyewearco.gr εφαρμόζουν το κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο ασφάλειας, τεχνολογίας SSL (secure sockets layer) με κωδικοποίηση 256 bit της Let's Encrypt, που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα standards ασφάλειας στη βιομηχανία των σχετικών πιστοποιητικών. Για τον λόγο αυτό έχει λάβει από τον προαναφερόμενο πάροχο την ένδειξη https (hyper text transfer protocol secure) και στον φυλλομετρητή (browser) του επισκέπτη / χρήστη εμφανίζεται το σχετικό σύμβολο – κλειδαριά.

 

Αποποίηση Ευθυνών

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματικής ικανοποίησης κλπ. που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του eshop ή τρίτος από αιτία που έχει μεμονωμένη ή/και συνδυαστική σχέση με την λειτουργία και χρήση του διαδικτυακού τόπου, την αδυναμία παροχής προϊόντων – πληροφοριών καθώς και τις τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα - υπηρεσίες - πληροφορίες που διατίθενται στο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Τέλος, για τον λόγο ότι μεγάλο μέρος του κωδικολογίου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αποτελείται από προϊόντα που άπτονται εν γένει του κλάδου της υγείας, είναι πρέπον ο καταναλωτής πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά και χρήση του εκάστοτε προϊόντος να συμβουλευτεί τον αντίστοιχο επαγγελματία υγείας (ιατρό, οφθαλμίατρο, οπτικό κ.α.).