1. Η δυνατότητα  χρήσης της ιστοσελίδας και της ανάθεσης - μέσω αυτής  ή  του τηλεφώνου ή  του Fax - παραγγελιών  στην Εταιρία, παρέχεται σε επαγγελματίες οπτικούς ή / και εμπόρους οπτικών ειδών, αφού σας παρασχεθεί κωδικός πρόσβασης σ' αυτήν και αφού αποδεχθείτε τους όρους που ακολουθούν.
Προϋποτίθεται η γνωστοποίηση σε μας των σχετικών επαγγελματικών στοιχείων σας (επωνυμία, έδρα, τηλέφωνο-φαξ κλπ).

2. Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα κάνει νόμιμη, εμπιστευτική και εντός των επιχειρηματικών πλαισίων χρήση των στοιχείων και πληροφοριών, οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση της από τους επαγγελματίες που θα έχουν συναλλαγές μαζί της. Η ίδια δέσμευση, αντίστοιχα, αναλαμβάνεται από τους υποψήφιους συνεργάτες/πελάτες της σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν την Εταιρία και θα περιέρχονται σε γνώση τους λόγω αυτής της σχέσης.

3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενημερώνεται συστηματικά σε σχέση με τα διαθέσιμα προϊόντα και τις αναγραφόμενες τιμές. Εν τούτοις, είναι δυνατό να σημειώνονται μεταβολές στις εκάστοτε διαθέσιμες ποσότητες για τις οποίες, σε περίπτωση ανεπάρκειας και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας, θα ενημερώνεται  ο ενδιαφερόμενος συνεργάτης/ πελάτης  με κάθε πρόσφορο μέσο.

4. Κάθε παραγγελία αποστέλλεται έναντι αντικαταβολής ή με προκαταβολή της αξίας της στον λογαριασμό όψεως της Εταιρίας και επιβαρύνεται - εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά - με έξοδα αποστολής (3€) και αντικαταβολής (2,5€), κατ' ελάχιστον.

5. Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μέρους ή του συνόλου της άξιας κάθε παραγγελίας, εφόσον αποδειχθεί ότι τα σχετικά προϊόντα δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές, όπως περιγράφονται εδώ,ή/και ήταν ελαττωματικά.

6. Κάθε συνεργάτης/πελάτης έχει την δυνατότητα δειγματισμού των προϊόντων μας είτε με προσωπική επίσκεψη, εφόσον η έδρα του βρίσκεται σε περιοχή που  επισκέπτεται συνεργάτης μας είτε,  διαφορετικά, με αποστολή των σχετικών προϊόντων με courier και χρέωσή του με τα σχετικά έξοδα.

7. Κάθε διαφωνία, επί όσων προαναφέρονται αλλά και όσων εδώ δεν περιγράφονται, επιλύεται μεταξύ των εμπλεκομένων εντός του καλώς νοούμενου επιχειρηματικού πνεύματος συνεργασίας και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης καθίστανται αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς.